SPN Logistics

Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)

Home » Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)
Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)
Niezbędne informacje o Międzynarodowym Liście Przewozowym (CMR)

Przygotowanie do transportu wymaga uwzględnienia wielu czynników, w tym dopełnienia formalności związanych z dokumentacją. Kluczowym dokumentem w tym procesie jest Międzynarodowy List Przewozowy, inaczej nazywany CMR. Informacje w nim zawarte stanowią podstawę do realizacji przewozu. Ważne jest zatem zrozumienie jego treści oraz sytuacji, w której jest wystawiany.

Co to jest CMR? Czy to niezbędny dokument?

Międzynarodowy transport drogowy towarów opiera się na Konwencji dotyczącej międzynarodowego drogowego przewozu towarów. Jest to główny dokument w tym zakresie, nazywany listem przewozowym. Mimo że konwencja obowiązuje w większości krajów europejskich i ustala normy postępowania, nie zawiera wyraźnego zapisu o obowiązku wystawienia takiego listu. Niemniej jednak list przewozowy CMR jest niezastąpiony – ułatwia realizację przewozu, potwierdza zawarcie umowy i wskazuje przewoźnikowi, jak poprawnie zorganizować transport.

Kto odpowiada za wystawienie listu przewozowego?

Konwencja nie określa jednoznacznie, kto ma obowiązek wystawienia listu przewozowego. Zwykle to nadawca przesyłki podejmuje się tego zadania i ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody czy nieścisłości wynikające z błędów w dokumencie. List sporządzany jest w języku oficjalnym kraju nadania. W sytuacji, gdy transport realizują różni przewoźnicy, przesyłka składa się z różnorodnych ładunków lub jest dzielona na części, nadawca może wymagać odrębnego listu przewozowego dla każdego pojazdu lub typu ładunku.

Ile egzemplarzy CMR i dla kogo?

Chociaż Konwencja nie precyzuje dokładnej formy listu przewozowego CMR, zaleca się korzystanie ze wzoru przygotowanego przez Międzynarodową Unię Transportu Drogowego. Dzięki standaryzacji procesu istnieje mniejsze ryzyko popełnienia kosztownych błędów.

Na podstawie nowych ustaleń zalecana liczba kopii wzrosła z trzech do pięciu, gdzie każda z nich ma różny kolor, co ułatwia ich identyfikację. Ale kto dostaje który egzemplarz w trakcie procesu przewozu?

 • Pierwszy egzemplarz w kolorze czerwonym trafia do nadawcy przesyłki;
 • Drugi egzemplarz w kolorze niebieskim należy do odbiorcy;
 • Trzeci, zielony egzemplarz przysługuje przewoźnikowi;
 • Czwarty egzemplarz o czarnej barwie służy do celów administracyjnych;
 • Piąty egzemplarz jest dodatkowy i przekazuje się go do spedycji w celu rozliczenia.

Znaczące ułatwienie w przygotowywaniu dokumentacji przynosi fakt, że arkusze dostępne są w zestawach na papierze samokopiującym. Gwarantuje to spójność i zgodność między wszystkimi kopiami.

Informacje zawarte w liście przewozowym w transporcie międzynarodowym

Dokument CMR ma działanie prawne wyłącznie wtedy, gdy zawiera poniższe informacje:

 • Miejsce i data wystawienia
 • Nazwa i adres nadawcy
 • Dane i adres przewoźnika
 • Nazwa i adres odbiorcy
 • Miejsce i data przyjęcia przesyłki oraz miejsce jej wydania
 • Informacje o rodzaju towaru i sposobie jego pakowania
 • Liczba sztuk, wymiary ładunku
 • Waga towaru
 • Koszty przewozu (przewoźne, koszty dodatkowe, cło itd.)
 • Informacje i instrukcje niezbędne do formalności celnych
 • Oświadczenie o podleganiu przepisom konwencji

W razie potrzeby można rozszerzyć zawartość listu o dodatkowe zapisy, takie jak:

 • Dodatkowe instrukcje
 • Zakazy i wymogi
 • Ubezpieczenia przesyłki i instrukcje dla przewoźnika
 • Wykaz dokumentów wręczonych przewoźnikowi
 • Data przyjęcia towaru
 • Zadeklarowana wartość towaru
 • Zakaz przeładunku (jeśli konieczne)

Jak można zauważyć, list przewozowy dostarcza spedytorowi mnóstwo istotnych informacji, które umożliwiają prawidłowe wykonanie zlecenia. Osoba wypełniająca CMR musi upewnić się, że wszystkie niezbędne dane zostały uwzględnione i żadne z nich nie zostały przypadkowo opuszczone.

Podsumowanie

List Przewozowy CMR odgrywa kluczową rolę w międzynarodowym przewozie drogowym. Mimo że Konwencja o międzynarodowym drogowym transporcie towarów nie wymaga obowiązkowo jego wypełnienia, stanowi on potwierdzenie zawarcia umowy i dostarcza przewoźnikowi wskazówek do przeprowadzenia transportu. Zwykle to nadawca jest odpowiedzialny za sporządzenie tego dokumentu, który składa się z pięciu egzemplarzy, przydzielonych do różnych uczestników procesu przewozowego. CMR musi zawierać istotne dane, takie jak informacje o nadawcy, przewoźniku, odbiorcy, charakterystyce przewożonego towaru oraz wszelkich kosztach i formalnościach.